For @SinnFeinIreland #budget2018 is about choosing a side. #sfonyourside Príomh-mholtaí Shinn Féin:

Fianna Fáil and Fine Gael have chosen their side – it is the same side they have chosen since the foundation of the state – the side of the elites, the bankers, the property developers, the crony politicians.

With this document, Sinn Féin has also chosen a side, the side of the ordinary people, families, workers, children and public services.

Among our key proposals are:

Rachfar i ngleic le géarchéim na dtralaithe agus tabharfar aire do dhaoine scothaosta. Cuirfear ar fáil 500 leaba breise in ospidéil, 2 mhilliún uaireanta breise de chúnamh baile agus 2,500 pacáiste breise de chúram baile.

Tackling the trolley crisis and caring for older people with 500 more hospital beds, 2 million additional home help hours and 2,500 extra home-care packages.

Beidh 10,000 teach sóisialta agus 4,500 teach is féidir a cheannach ann aghdófar faoina leath táillí naíolann le haghaidh tuismitheoirí agus beidh méadú ar phá ar fud na hearnála.

10,000 social homes and 4,500 genuinely affordable homes.

Halving crèche fees for parents while increasing pay across the sector.

Beidh méadú de €5 ar gach íocaíocht leasa shóisialaigh aoise oibre, €4.50 le haghaidh pinsinéirí agus glacfar an tIdirphinsean ar ais, agus beidh méadú de €6 do dhaoine míchumasacha.

Increases of €5 for all working age social welfare payments, €4.50 for pensioners and restoring the Transition pension, and €6 for people with disabilities.

Beidh níos lú ranganna ann ó bhunscoileanna ar aghaidh go hinstitiúidí teicneolaíochta, 950 post le haghaidh múinteoirí acmhainne agus SNA, agus laghdú de €500 ar tháillí mic léinn tríú leibhéal.

Smaller class sizes from primary school right through to institutes of technology, 950 resource teacher and SNA positions, €500 reduction to third level student fees.

Earcófar 800 garda nua agus 500 d’fhoireann shibhialtach le dul i ngleic le hoidhreacht na déine inár gcóras dlí.

Recruiting 800 new gardaí and 500 civilian staff to combat the legacy of austerity in our justice system.

Cothromaíocht i gcúrsaí pá ar fud na hearnála poiblí.

Pay equalisation throughout the public sector.

Plean chun tionchar na Breatimeachta a mhaolú lena n-áirítear tacaí le fiontar agus mórchlár infheistíochta caipitil.

Brexit mitigation plan including enterprise supports and a major capital investment programme.

Is é an toradh a bheadh ar Cháinaisnéis Shinn Féin le haghaidh 2018 ná 5,000 oibrí sa bhreis a fhostú sa líne thosaigh agus tacódh infheistíocht bhreise Chaipitil le 16,000 post freisin.

Sinn Féin’s Budget for 2018 would result in direct employment of over 5,000 additional frontline workers with our additional capital investment supporting 16,600 jobs also.
I am asking you to read this document and promote it. In your communities, in your offices and in your homes.

Príomh-mholtaí Shinn Féin

Sinn Féin – On Your Side.

This entry was posted in Budget, Economy & Employment and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s